Preventivní programy v naší organizaci

Mateřské školy Kopřivnice zajišťují preventivní programy pro všechny děti, které chodí do našich mateřských škol. Staráme se tak o zdravý vývoj našich dětí.

Preventivní programy v organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o.

Mateřské školy Kopřivnice p.o. organizují v průběhu školního roku několik preventivních programů, které pomáhají při zajišťování péče o zdravý psychomotorický vývoj dětí v mateřských školách. Preventivní programy mají na starost pedagogové a speciální pedagogové v organizaci a účastní se jich všechny děti, které mateřské školy navštěvují. 

Časový harmonogram:

Září- říjen: Adaptační období -zvykání si na nové prostředí, nové podmínky, novou třídu, nová školka, noví lidé. Sledujeme schopnost dětí adaptovat se na nové podmínky. Paní učitelky ve školkách pomáhají ve spolupráci s rodiči optimalizovat nástup dětí do mateřské školy. V některých školkách je rodičům nabízen adaptační program, který přímo počítá s účastí rodičů na "zvykání si na školku". Děláme vše pro to, aby adaptace byla příznivá a bezproblémová pro každé dítě, které do mateřské školy nastupuje.

Říjen-listopad: Logopedická depistáž I.- vyhledávání dětí s rizikovým vývojem řeči. Mateřskou školu navštíví speciální pedagog a s každým dítětem starším 4 let provede krátké povídání za účelem monitorování jeho řečového vývoje. V případě zjištění komunikačních obtíží u dítěte doporučí rodičům návštěvu logopedické poradny. V některých mateřských školách pracují logopedické asistentky, které pravidelně monitorují úroveň řečového vývoje dětí a (pokud je to potřeba) informují rodiče o nutnosti návštěvy logopedické poradny. Záleží nám na tom, aby děti odcházely do základních škol a jejich řečový vývoj byl dokončen,  byl zdravý a správný.

Listopad- prosinec: Screening nadání-s použitím posuzovací škály metody CGS vyhledáváme nadané děti v našich mateřských školách ve věkové skupině od 5 do 6 let. Cílem tohoto hledání je umožnit nadaným dětem využívat optimálně svůj intelektový potenciál, harmonizovat vzdělávací podmínky a připravit cestu do základní školy. Screening nadání slouží pouze jako identifikační nástroj. K tomu, aby nadání bylo u dítěte diagnostikováno, je třeba spolupracovat s pedagogicko- psychologickou poradnou. V mateřských školách intenzivně pracujeme na tom, abychom vytvářeli kvalitní podmínky pro vzdělávání dětí s předpokladem nadání.

Prosinec- leden: Sluchový screening- ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči a sluchu provádíme jednoduché bezplatné vyšetření sluchu u dětí, jejichž rodiče o vyšetření požádají a podepíší písemný souhlas. Vyšetření trvá několik minut, je neinvazivní a bezbolestné, probíhá v mateřské škole a výsledkem je zpráva, která v případě potíží u dítěte doporučuje návštěvu odborného lékaře. Pomocí screeningu se nám podařilo odhalit několik skrytých sluchových vad u dětí v předškolním věku a mohla být okamžitě zahájena diagnostika a léčba, čím jsme prospěli celkovému psychomotorickému vývoji těchto dětí.

Leden- únor: Monitorování školní zralosti u předškolních dětí- z důvodu optimálního posouzení úrovně školní zralosti a připravenosti jsme v každé mateřské škole sdružili všechny předškolní děti do předškolní třídy. Paní učitelky pečlivě vyhodnocují úroveň školních dovedností dětí a individuálně konzultují s jejich rodiči  možnost odkladu školní docházky. Předcházíme tak rizikům školní neúspěšnosti dítěte a problémům spojených s předčasným zaškolením nezralého dítěte. V případě návrhu na odklad školní docházky spolupracujeme s pedagogicko- psychologickou poradnou.

Březen- duben: Logopedická depistáž II. - v druhém kole provádíme screening u dětí, které již dosáhly 4 let, popř. u dětí, které jsou v rizikové skupině a je potřeba monitorovat vývoj řeči opakovaně, v pravidelných intervalech.

Celoročně: Prevence a screening grafomotorických obtíží- po celou dobu docházky dětí do mateřské školy se paní učitelky zaměřují na rozvoj grafomotorických dovedností a průběžně monitorují, zda je vývoj těchto dovedností u dětí v souladu s vrstevnickou normou. Usilujeme o uvolnění ruky k nácviku psaní, správný úchop psacího náčiní a radost při kresebném projevu. Na těchto dovednostech je potřeba začít pracovat již od raného věku dítěte. Rodiče jsou pravidelně informováni a jsou zváni k podporování grafomotorických dovedností u svých dětí.

Připravujeme screening zrakových vad- až to dovolí epidemiologická situace a dostanou se k nám odborníci na zrakové vnímání u dětí.

Preventivní programy v našich mateřských školách zajišťuje a garantuje speciální pedagog organizace.

Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog

 

 


Pokud máte dotaz na speciálního pedagoga, zde napište svůj dotaz.

Kontaktní informace

Mgr. Alena Pokorná

Speciání pedagogMgr. Alena Pokorná
MŠ Jeřabinka, Zdeňka Buriana 967
Kopřivnice, 742 21

Telefon 730 543 671