Obrázek č.1

Skutečně zdravá mateřská škola v podání MŠ PIONÝRSKÁ

Naše mateřská škola je součástí celorepublikového projektu Skutečně zdravá škola. Do projektu jsme vstoupili v únoru 2021. Hlavním důvodem proč jsme se do projektu zapojili, bylo souznění s vizí Skutečně zdravé školy, kterou propaguje na svých webových stránkách a jehož plné znění vkládáme níže, abyste se mohli také nechat inspirovat.

Text z webových stránek Skutečně zdravá škola:

Tvoříme udržitelnou budoucnost
Současný svět se velmi významně proměňuje. Bude nezbytné, aby vzdělávání rozvíjelo individuální potenciál jedinců a jejich schopnost zvládat i ovlivňovat změny a podporovat soudržnou společnost orientovanou na udržitelný rozvoj.
Naše vize
Skutečně zdravé školy jsou inspirativními centry vzdělávání k trvalé udržitelnosti.
Skutečně zdravé škola nabízejí dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Školy pomáhají dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postoje a kompetence nutné pro udržitelný život. 

Aby bylo možné vytvořit udržitelnější svět, musí se jednotlivci stát tvůrci změn.
Globální otázky - jako je krize klimatu - naléhavě vyžadují posun v našem životním stylu a transformaci způsobu, jakým myslíme a jednáme. K dosažení této změny potřebujeme nové dovednosti, hodnoty a postoje, které povedou k udržitelnějším společnostem. 

Školy by se měly změnit na místa učení a získávání zkušeností pro udržitelný rozvoj. Takové vzdělávací prostředí umožňuje pedagogům a studentům integrovat principy udržitelnosti do svých každodenních aktivit a komplexním způsobem usnadňuje budování kapacit, rozvoj kompetencí a hodnotové vzdělávání.

Program Skutečně zdravá škola pomáhá tvořit neoddělitelnou vazbu mezi zdravím lidí, společnosti a planety, a tím ideálně naplňuje strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm to Fork), jež je ústředním prvkem Zelené dohody pro Evropu. 

Program Skutečně zdravá škola komplexně rozvíjí kulturu stravování ve všech ekologických, ekonomických, sociálních a zdravotních souvislostech. Téma jídlo je natolik univerzální a komplexní, že prostupuje prakticky všemi vzdělávacími oblastmi a jeho prostřednictvím lze naplnit velkou část očekávaných vzdělávacích výstupů od úrovně předškolního vzdělávání až po 2. stupeň základních škol. Je to praktický obor, blízký úplně všem, týká se celé populace v každodenním životě. Registrujte vaši školu do programu zde. 

 

Účastí v programu Skutečně zdravá škola se zavazujeme, že i naše mateřská škola bude postupovat podle vizí a koncepce programu Skutečně zdravé školy.