Logopedická preventivní péče

Pečujeme o správný řečový vývoj našich dětí.

 

Jak to děláme, aby řeč našich dětí byla kultivovaná, správná a bohatá

V organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o., která sdružuje 9 mateřských škol a vzdělává 680 dětí, působí logopedický tým, který zajišťuje koordinaci logopedické preventivní péče. Tým vede speciální pedagog, členky týmu jsou logopedické asistentky typu b) a c) podle Metodického doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství. Logopedický tým se schází na pravidelných schůzkách za účelem koordinace logopedické preventivní péče v organizaci, vytváření a předávání informací a metodického materiálu směrem k ostatním pedagogickým pracovníkům. Členky logopedického týmu (spolu s dalšími logopedickými asistentkami, celkem 17 pedagogů) zajišťují každodenní logopedickou prevenci na všech mateřských školách v organizaci. K dispozici mají logopedické koutky vybavené velkými zrcadly a sadou logopedických pomůcek (logopedický kufřík) k pravidelnému provádění skupinové preventivní logopedické péče. V každé mateřské škole organizace je takový koutek alespoň jeden, v některých mateřských školách je jich více, a další vznikají. Součástí logopedických koutků je sborník nápadů pro skupinové logopedické chvilky s dětmi, který je neustále obohacován.

V každé mateřské škole organizace působí minimálně jeden logopedický asistent, který má za úkol podílet se na podpoře přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku. Vhodnými aktivitami působit preventivně na vznik poruchy řeči a čtenářských obtíží. Poskytuje zákonným zástupcům dětí s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče.

Každoročně probíhá v organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o. logopedická depistáž - vyhledávání dětí s rizikovým vývojem řeči. Logopedickou depistáž provádí speciální pedagog. Rodiče dětí s rizikovým vývojem řeči jsou informováni o dostupné logopedické péči v Kopřivnici. Výsledky logopedické depistáže se zaznamenávají a slouží jako podklad pro monitorování řečové úrovně dětí v Mateřských školách Kopřivnice p.o. Speciální pedagog poskytuje také odborné poradenství pro rodiče a pedagogy, vytváří metodický materiál pro rozvoj řeči dětí, připravuje videonahrávky přímé práce s dětmi, a organizuje metodické ukázky pro rodiče a pedagogy. 

Při takové intenzivní péči o dětskou řeč se nám pozvolna daří snižovat počet dětí, které potřebují navštěvovat logopedickou poradnu. Musíme ale pracovat společně s rodiči, potřebujeme, aby rodiče věnovali mluvení s dětmi velkou pozornost, četli jim pohádky, vyprávěli příběhy a odpovídali na jejich otázky. Přeji nám všem, aby tato práce byla pro nás všechny radostná!

Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog